Hướng dẫn thực hiện 17 tiêu chí về “Nhân sự” theo bộ tiêu chí 2429

quan ly nhan su
5/5 - (2 bình chọn)

Nhân sự là một yếu tố rất quan trọng trong hệ thống QLCL. Có thể nói đây là yếu tố quan trọng nhất. Sự thành công hay thất bại của hệ thống QLCL  phụ thuộc vào điều kiện tiên quyết là con người. Vì vậy Bộ tiêu chí 2429 cũng rất chú trọng đến yếu tố Nhân sự. Với 17 tiêu chí và 21 điểm, đây là yêu cầu có số lượng tiêu chí nhiều thứ 4. Nhằm tiếp tục hỗ trợ các PXN thực hiện các yêu cầu của 2429. Hôm nay chúng tôi chia sẻ Hướng dẫn thực hiện 17 tiêu chí về “Nhân sự” theo bộ tiêu chí 2429.

Xem thêm: Hướng dẫn thực hiện 8 tiêu chí về “Tài liệu và hồ sơ” theo bộ tiêu chí 2429

YÊU CẦU CÁCH THỰC HIỆN
3.1. PXN xây dựng yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp, đào tạo, kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết cho từng vị trí trong PXN Nên xây dựng 1 đề án vị trí việc làm cho đơn vị. Trong đó quy định rõ các vị trí chức danh trong đơn vị. Trong từng vị trí đó cần nêu rõ  yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp, đào tạo, kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết.
3.2. PXN có xây dựng bản mô tả công việc bao gồm trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ cho tất cả nhân viên  PXN cần xây dựng 1 biểu mẫu về bản mô tả công việc. Trong bản mô tả công việc cần mô tả chi tiết trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ cho từng nhân viên tương ứng với từng vị trí công việc.
3.3. Nhân viên PXN được đào tạo phù hợp để đảm nhận các công việc được giao  Xây dựng hồ sơ đào tạo cho từng nhân viên. Tất cả các kỹ thuật chuyên môn đang thực hiện phải được đào tạo. Có 2 hình thức đào tạo là đào tạo nội bộ và đào tạo từ bên ngoài. Cần lưu các kết quả đào tạo này lại để là minh chứng.
3.4. PXN có quy trình quản lý nhân sự và lưu hồ sơ nhân sự  PXN cần thiết lập hồ sơ nhân sự. Thông thường hồ sơ nhân sự được phân thành 3 nội dung chính là: Quản lý nhân sự chung, quản lý đào tạo, đánh giá năng lực nhân viên. Một kinh nghiệm là nên lưu riêng hồ sơ cho từng cá nhân.
3.5. Người được phép ký duyệt kết quả có đủ năng lực theo quy định  Theo quy định thì người có quyền ký duyệt kết quả là người tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ hành nghề. Nội dung này cần được nêu rõ trong chính sách của PXN trong STCL.
3.6. Trưởng PXN có quyết định bổ nhiệm bằng văn bản  Trưởng PXN/ phụ trách PXN phải được lãnh đạo đơn vị bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm lưu tỏng hồ sơ nhân sự của trưởng PXN/ phụ trách PXN. Theo quy định thì trưởng PXN phải có ít nhất 54 tháng kinh nghiệm trước khi được bổ nhiệm.
3.7. PXN có phân công/bổ nhiệm nhân viên QLCL và quản lý kỹ thuật với chức năng, nhiệm vụ rõ ràng  Nhân viên QLCL và QLKT phải được bổ nhiệm (từ lãnh đạo đơn vị) hoặc phân công (từ lãnh đạo PXN). Trong quyết định phân công/bổ nhiệm cần nêu rõ chức năng nhiệm vụ của QLCL, QLKT. Chức năng nhiệm vụ trong quyết định lấy theo quy định về chức năng nhiệm vụ của QLCL, QLKT trong STCL.
3.8. PXN có đào tạo định hướng/giới thiệu cho nhân viên mới và nội dung giới thiệu bao gồm:  Thiết lập hồ sơ Quản lý đào tạo. Trong đó có 1 quy trình về quản lý đào tạo. Quy định các nội dung cần đào tạo cho 1 nhân viên mới. Khi tiếp nhận nhân viên mới, PXN cần phân công 1 hoặc 1 nhóm người hướng dẫn cho nhân viên mới. Các nội dung đào tạo/hướng dẫn này cần ghi chép vào các biểu mẫu.

 

 

 

 

 

a) Giới thiệu về tổ chức;
b) Giới thiệu về PXN;
c) Các điều khoản công việc;
d) Cơ sở vật chất;
e) Sức khỏe và an toàn PXN;
3.9. PXN có đánh giá nhân viên mới sau tập huấn/ đào tạo  Tổ chức đánh giá các nội dung đã đào tạo cho nhân viên mới. Có thể bằng các bài kiểm tra trắc nghiệm, các bài vấn đáp. Cần ghi chép và lưu giữ ccs kết quả này vào các biểu mẫu về đào tạo cho nhân viên mới.
3.10. PXN có kế hoạch và thực hiện giám sát nhân viên mới sau khi được phân công nhiệm vụ trong khoảng thời gian tối thiểu 1 năm  Xây dựng kết hoạch, nội dung, phân công và thực hiện việc giám sát nhân viên mới trong thời gian tối thiểu 1 năm. Tất cả được ghi chép vào biểu mẫu Kế haochj giám sát và phân công giám sát nhân viên mới.
3.11. PXN có thực hiện chương trình tập huấn bắt buộc cho nhân viên, bao gồm những nội dung sau:  Tất cả các nhân viên phải được tập huấn các nội dung về hệ thống QLCL, các quy trình, hệ thống thông tin, an toàn, bảo mật, đạo đức nghề nghiệp. Việc tập huấn có thể thông qua đào tạo bên ngoài hoặc đào tạo nội bộ. Sau đào tạo cần có đánh giá về hiệu quả đào tạo. Kết quả đào tạo được ghi chép trong biểu mẫu kết quả đào tọa và xem xét hiệu quả đào tạo.

 

 

a) Hệ thống QLCL;
b) Các quá trình (luồng công việc) và các quy trình thực hiện;
c) Hệ thống thông tin PXN;
d) Sức khỏe và an toàn PXN;
e) Bảo mật thông tin khách hàng;
f) Đạo đức nghề nghiệp bao gồm tránh xung đột quyền lợi;
3.12. PXN có quy trình đánh giá năng lực nhân viên  PXN cần xây dựng quy trình quản lý về Đánh giá năng lực nhân viên.
3.13. PXN thực hiện đánh giá năng lực nhân viên định kỳ hằng năm  Hàng năm PXN thực hiện đánh giá năng lực của nhân viên. Nội dung đánh giá bao gồm cả các đánh giá về kỹ thuật và quản lý.
3.14. PXN có đánh giá kết quả công tác của nhân viên theo định kỳ  Hàng năm PXN thực hiện đánh giá công chức, viên chức theo quy định của cơ quan. Cần lưu lại các kết quả đánh giá và biên bản họp đánh giá này lại.
3.15. PXN có xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cho từng nhân viên  Hàng năm từng nhân viên tự xây dựng nhu cầu đào tạo cá nhân. Căn cứ trên nhu cầu đào tạo các nhân và nhu cầu của PXN. QLCL xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cho cả khoa.
3.16. Nhân viên PXN có tham gia vào các chương trình đào tạo liên tục theo quy định  Lưu giữ các kết quả đào tạo liên tục như giấy chứng nhận, chứng chỉ, biên bản tập huấn để chứng minh các nhân viên đã tham gia vào các lớp đào tạo liên tục.
3.17. PXN có lưu hồ sơ nhân sự của tất cả nhân viên, bao gồm những nội dung sau  

 

 

 

 

PXN có thể lưu hồ sơ của từng nhân viên theo 2 cách:

1.      Lưu tất cả giấy tờ các nhân, kết quả đánh giá năng lực, kết quả đào tạo liên tục…vào chung 1 hồ sơ cho nhân viên đó.

2.      Lưu riêng theo từng nhóm hồ sơ: Quản lý nhân sự chung, Quản lý đào tạo, Đánh giá năng lực nhân viên.

 

 

 

a) Bản sao chứng chỉ hoặc bằng cấp;
b) Lý lịch khoa học;
c) Bản mô tả công việc;
d) Định hướng nhân viên mới (nếu có);
e) Phiếu theo dõi quá trình đào tạo, tập huấn;
f) Kết quả đánh giá năng lực nhân viên;
g) Báo cáo tai nạn và các phơi nhiễm trong khi hành nghề;
h) Phiếu khám sức khỏe và hồ sơ tiêm chủng phòng ngừa tác nhân gây bệnh có liên quan nhiệm vụ được giao.

 

Để thuận tiện theo dõi các bài hướng dẫn cho các tiêu chí khác. Các bạn tham khảo dưới đây:

 1. Chương I. Tổ chức và Quản trị PXN
 2. Chương II. Tài liệu và hồ sơ
 3. Chương III. Quản lý nhân sự
 4. Chương IV. Dịch vụ và Quản lý khách hàng
 5. Chương V. Quản lý trang thiết bị
 6. Chương VI. Đánh giá nội bộ
 7. Chương VII. Quản lý mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm
 8. Chương VIII. Quản lý quá trình xét nghiệm
 9. Chương IX: Quản lý thông tin
 10. Chương X. Xác định sự KPH, hành động KP, HĐPN
 11. Chương XI. Cải tiến liên tục
 12. Chương XII. Cơ sở vật chất và an toàn.

Hiện chúng tôi có Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429 với đầy đủ các quy trình và biểu mẫu về quản lý Nhân sự như: Quy trình quản lý nhân sự, Quy trình quản lý đào tạo, Quy trình đánh giá năng lực nhân viên và các biểu mẫu đi kèm như: Dánh sách nhân sự, lý lịch cá nhân, bản mô tả công việc, phiếu yêu cầu đào tạo, phiếu đào tạo nội bộ, phiếu đánh giá năng lực nhân viên…

Ngoài ra chúng tôi có hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng bộ tài liệu này tại đây: Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429

Nếu các PXN có nhu cầu sử dụng trọn bộ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Cao Văn Tuyến/ 0978.336.115.

Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.

Email: chatluongxetnghiem@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.