Tag Archives: yêu cầu bổ sung

Yêu cầu bổ sung về công bố kết quả và quản lý thông tin theo ISO 15189:2012

Công bố kết quả và quản lý thông tin phòng xét nghiệm là 2 yêu [...]

12 yêu cầu bổ sung về báo cáo kết quả theo ISO 15189:2012

Tiếp theo các yêu cầu bổ sung theo ISO 15189:2012 hôm nay mình sẽ nêu [...]

Yêu cầu bổ sung về đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm theo ISO 15189:2012

Tiếp theo các yêu cầu bổ sung để công nhận phòng xét nghiệm theo ISO [...]

Yêu cầu bổ sung về quy trình trước xét nghiệm theo ISO 15189:2012

Tiếp theo các yêu cầu bổ sung về kỹ thuật để công nhận các phòng [...]