Lưu trữ thẻ: phân tích

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Protein đặc biệt

Ngoại kiểm Protein đặc biệt là một trong các chương trình ngoại kiểm được triển [...]

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm nước tiểu định tính

Ngoại kiểm nước tiểu định tính là một trong các chương trình ngoại kiểm được [...]

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh

Ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh (Double test, Triple test và Quad test) là một [...]

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Khí máu

Ngoại kiểm Khí máu là một trong các chương trình ngoại kiểm được triển khai [...]