Category Archives: Tư vấn ISO 17025

Cấu trúc cơ bản của Sổ tay chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017 có rất nhiều thay đổi so với ISO/IEC 17025 [...]

19 thủ tục cần có để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phiên bản 2017 có rất nhiều thay đổi so với [...]

8 lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn được công nhận theo ISO 17025 hiện nay?

Bạn đang có 1 phòng thí nghiệm/hiệu chuẩn và muốn đăng ký công nhận ISO. [...]

Cung cấp bộ tài liệu xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025:2017 là bộ tiêu chuẩn quốc tế quy định về “Yêu cầu chung về [...]

10 Comments