Lưu trữ thẻ: Hướng dẫn thực hiện ngoại kiểm đúng Biết cách sử dụng số liệu ngoại kiểm trong cải tiến chất lượng xét nghiệm.