Lưu trữ thẻ: hành động khắc phục

Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu của hồ sơ “Hành động khắc phục” theo 2429

Tiếp theo bài viết về hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của hồ [...]

Hiểu đúng về sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa trong PXN

Sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa là những [...]

Hướng dẫn thực hiện 6 tiêu chí về sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa theo 2429

Sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa là nhóm [...]

1 Các bình luận