Lưu trữ thẻ: hồ sơ hành động khắc phục

Hướng dẫn chuẩn bị minh chứng cho chương X – SKPH, HĐKP, HĐPN theo 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu [...]

Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu của hồ sơ “Hành động khắc phục” theo 2429

Tiếp theo bài viết về hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của hồ [...]