Lưu trữ thẻ: TEa

Ứng dụng chỉ số Sigma trong quản lý chất lượng xét nghiệm

Trong kiểm soát chất lượng xét nghiệm việc chỉ sử dụng biểu đồ Levey Jenning [...]

Tổng sai số tối đa (TEa) của các xét nghiệm theo CLIA, NYS, NCEP, NKDEP, NGSP

Sai số toàn bộ cho phép (Total allowable error – TEa): Sự biến thiên tối [...]

Hướng dẫn tính toán Chỉ số chất lượng Tổng sai số (Total Error – TE)

Tổng sai số (Total Error – TE) là tổng lỗi (dao động) của phòng xét [...]