Nhiệm vụ của các chức danh chuyên môn trong thực hiện hoạt động xét nghiệm

nhiem-vu-chuyen-mon-xet-nghiem
4.2/5 - (5 bình chọn)

Trong mỗi phòng xét nghiệm đều có các chức danh chuyên môn khác nhau. Vậy nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh trong hoạt động xét nghiệm được quy định thế nào? 

Tiếp theo bài viết trước về: Yêu cầu về quản lý hoạt động xét nghiệm trong các cơ sở Y tế  chúng tôi đã đề cập đến các yêu cầu chung về quản lý hoạt động xét nghiệm theo thông tư 49/TT-BYT.

Trong bài viết này chúng tôi tiếp tục giới thiệu quy định về nhiệm vụ cụ thể của các chức danh chuyên môn trong hoạt động xét nghiệm. Đây sẽ là căn cứ để các PXN phân công nhiệm vụ cũng như xây dựng bản mô tả công việc cho từng cá nhân trong đơn vị theo quy định của Bộ Y tế.

1. Nhiệm vụ của trưởng khoa xét nghiệm

– Chỉ đạo, tổ chức hoạt động của khoa theo đúng nội dung quản lý hoạt động xét nghiệm.

– Phối hợp với các khoa lâm sàng và khoa khám bệnh (phòng khám) tổ chức công tác lấy và tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm và phòng chống dịch liên tục 24 giờ/ngày.

– Xây dựng và định kỳ cập nhật các quy trình quản lý chất lượng xét nghiệm, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn để thủ trưởng cơ sở ban hành và áp dụng tại khoa xét nghiệm.

– Sắp xếp khu vực làm việc khoa xét nghiệm liên hoàn, hợp lý, an toàn.

– Phối hợp với các khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng và người bệnh để tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản hồi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ xét nghiệm.

– Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất, thuốc thử phục vụ hoạt động xét nghiệm.

– Là thành viên tham gia xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu về mua sắm, nhận trang thiết bị y tế, hóa chất, thuốc thử cho hoạt động xét nghiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo lĩnh vực chuyên môn.

– Ký phiếu lĩnh hoá chất, thuốc thử, dụng cụ và nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu xét nghiệm.

– Đầu mối phối hợp với các khoa lâm sàng để giám sát chất lượng xét nghiệm nhanh, xét nghiệm tại chỗ.

– Tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học của khoa và đánh giá năng lực nhân viên.

– Trực tiếp ký kết quả xét nghiệm hoặc phân công bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm, kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học trở lên ký kết quả xét nghiệm theo quy định.

– Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu.

– Đối với trưởng khoa xét nghiệm có thực hiện xét nghiệm giải phẫu bệnh, còn phải thực hiện thêm các nhiệm vụ sau đây:

+ Tổ chức và thực hiện các xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học;

+ Thực hiện công tác khám nghiệm tử thi và xét nghiệm vi thể theo đúng quy định của pháp luật về giải quyết người bệnh tử vong;

+ Bảo quản các tiêu bản giải phẫu bệnh theo đúng quy định; cung cấp tài liệu giải phẫu bệnh khi có ý kiến của thủ trưởng đơn vị;

+ Chỉ định, phân công người phẫu thuật tử thi và đọc kết quả.

2. Nhiệm vụ của bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm

– Thực hiện các xét nghiệm được phân công theo đúng quy trình kỹ thuật, quy trình quản lý chất lượng.

– Ký kết quả xét nghiệm trong phạm vi được phân công.

– Kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của kỹ thuật viên trong phạm vi được phân công.

– Tham gia thường trực theo phân công của trưởng khoa.

– Tư vấn về các xét nghiệm.

– Tham gia hỗ trợ kỹ thuật, quản lý chất lượng xét nghiệm cho tuyến dưới.

– Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu.

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông báo thông tin khoa học về xét nghiệm theo sự phân công.

– Chịu sự chỉ đạo và trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc được phân công, tuân thủ quy định, quy chế chuyên môn liên quan trong nội dung quản lý hoạt động xét nghiệm.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của trưởng khoa.

3. Nhiệm vụ của kỹ thuật viên trưởng

– Tổ chức thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, kiểm tra đôn đốc các kỹ thuật viên và nhân viên y tế khác trong khoa thực hiện đúng các quy định.

– Tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của người bệnh, gia đình người bệnh, báo cáo trưởng khoa giải quyết.

– Phân công trực trong khoa và tham gia thường trực. Phân công công việc cho kỹ thuật viên, nhân viên y tế khác.

– Quản lý công tác hành chính, quản lý sổ sách, thống kê báo cáo, lập kế hoạch công tác theo phân công của trưởng khoa.

– Chấm công hằng ngày, tổng hợp ngày công hằng tháng để trình trưởng khoa ký duyệt.

– Tham gia đào tạo cho kỹ thuật viên, nhân viên y tế khác trong khoa và học viên đến học tập theo sự phân công của trưởng khoa.

– Lập dự trữ trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất, thuốc thử sử dụng trong khoa để báo cáo trưởng khoa.

– Kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý tài sản vật tư theo quy định, ghi phiếu sửa chữa dụng cụ hỏng.

– Kiểm tra, đôn đốc việc bảo đảm vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo hộ lao động trong khoa.

4. Nhiệm vụ của kỹ thuật viên xét nghiệm

– Lấy mẫu bệnh phẩm, thực hiện các xét nghiệm được phân công, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật xét nghiệm.

– Pha chế các thuốc thử để xét nghiệm và thường xuyên kiểm tra các thuốc thử đúng hướng dẫn.

– Lĩnh và bảo quản các dụng cụ, hoá chất theo sự phân công.

– Chuẩn bị dụng cụ và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm.

– Thống kê, lưu trữ kết quả xét nghiệm, đối với các xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ phải báo cáo trưởng khoa.

– Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

– Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa và kỹ thuật viên trưởng khoa.

– Đối với kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học trở lên, thực hiện thêm các nhiệm vụ sau:

+ Kiểm tra lại kết quả xét nghiệm trong phạm vi được phân công;

+ Ký kết quả xét nghiệm trong phạm vi được phân công;

+ Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu;

+ Tham gia hỗ trợ kỹ thuật, quản lý chất lượng xét nghiệm cho tuyến dưới

5. Nhiệm vụ của điều dưỡng viên trong hoạt động xét nghiệm

– Lấy và tiếp nhận mẫu bệnh phẩm cho xét nghiệm.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác quy định tại mục 7 dưới đây.

6. Nhiệm vụ của nhân viên quản lý chất lượng xét nghiệm

Thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể như sau:

– Tổng hợp, tham mưu cho trưởng phòng xét nghiệm trong triển khai các nội dung về quản lý chất lượng xét nghiệm.

–  Xây dựng kế hoạch và nội dung quản lý chất lượng xét nghiệm của phòng, trình lãnh đạo phòng xét nghiệm xem xét, quyết định để trình lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xem xét, phê duyệt.

–  Tổ chức thực hiện chương trình nội kiểm và tham gia chương trình ngoại kiểm để theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng công tác xét nghiệm và phát hiện, đề xuất giải pháp can thiệp kịp thời nhằm quản lý những trường hợp sai sót, có nguy cơ sai sót trong các quy trình xét nghiệm.

–  Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến hoạt động phòng xét nghiệm.

– Phối hợp và hỗ trợ các khoa hoặc phòng liên quan khác trong việc triển khai quản lý chất lượng xét nghiệm.

–  Tổng kết, báo cáo định kỳ hằng tháng, quý và năm về hoạt động và kết quả quản lý chất lượng xét nghiệm với trưởng phòng xét nghiệm, trưởng phòng (hoặc tổ trưởng) quản lý chất lượng bệnh viện và lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Là đầu mối tham mưu để thực hiện các công việc liên quan với các tổ chức đánh giá, cấp chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế.

7. Nhiệm vụ nhân viên y tế khác tại khoa xét nghiệm

– Tham gia chuẩn bị dụng cụ và vật tư tiêu hao sạch phục vụ hoạt động xét nghiệm.

– Tham gia trả kết quả xét nghiệm.

– Xử lý dụng cụ sau xét nghiệm và chất thải y tế trong khoa theo đúng quy định.

– Thực hiện vệ sinh khoa xét nghiệm, nhà vệ sinh trong khu vực xét nghiệm.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa và kỹ thuật viên trưởng.

8. Nhiệm vụ của người thực hiện hoạt động xét nghiệm tại trạm y tế xã

– Nhân viên y tế (bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh, dược sỹ) thực hiện các xét nghiệm nhanh và ghi kết quả xét nghiệm vào hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, sổ lưu kết quả xét nghiệm theo phân công của trưởng trạm y tế xã.

– Thực hiện các xét nghiệm hoặc gửi mẫu bệnh phẩm tới cơ sở y tế có thực hiện xét nghiệm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động để làm xét nghiệm theo danh mục kỹ thuật được phép triển khai.

Trên đây là nhiệm vụ cụ thể của 8 nhóm chức danh chuyên môn cơ bản trong hoạt động xét nghiệm. Ngoài các chức danh này, trong PXN còn có thể có thêm các chức danh khác như: phó trưởng khoa, quản lý kỹ thuật, nhân viên an toàn, nhân viên quản lý kho (vật tư-hóa chất), nhân viên quản lý thiết bị, nhân viên quản lý thông tin… chúng tôi sẽ đề cập đến trong một bài viết khác.

Căn cứ trên nhiệm vụ cụ thể này để từng cá nhân xây dựng bản mô tả công việc cụ thể của mình phù hợp theo yêu cầu cảu từng đơn vị đồng thời đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế.

Hiện tại chúng tôi có Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429 với đầy đủ các loại sổ tay, quy trình và biểu mẫu để các PXN tham khảo, áp dụng thiết lập hệ thống hồ sơ QLCL tuân thủ theo các quy định trong thông tư 49 này. Nếu các PXN có nhu cầu sử dụng bộ tài liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Cao Văn Tuyến/ 0913.334.212 hoặc 0978.336.115.

Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.

Email: chatluongxetnghiem@gmail.com

2 những suy nghĩ trên “Nhiệm vụ của các chức danh chuyên môn trong thực hiện hoạt động xét nghiệm

  1. ĐẶNG THỊ LINH nói:

    thầy cho e hỏi 1 chút với ạ. Ở trên bài viết e thấy chưa đề cập đến phó khoa Xét nghiệm ạ? Vậy có quy định nào về nhiệm vụ của phó khoa xét nghiệm không ạ? em cảm ơn thầy ạ

    • tuyenlab nói:

      Hiện tại trong thông tư 49 không có quy định về nhiệm vụ riêng cho phó khoa XN. Tuy nhiên phó khoa là người giúp việc cho trưởng khoa. Do vậy phó khoa có thể thay mặt trưởng khoa để thực hiện các nhiệm vụ như trưởng khoa hoặc ít hơn. Cái này do từng bệnh viện, từng khoa tự quy định riêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.