Yêu cầu bổ sung về tiện nghi và điều kiện môi trường theo ISO 15189:2012

Trong bài viết trước mình đã nêu các yêu cầu bổ sung về Nhân sự trong 10 yêu cầu bổ sung về kỹ thuật để đánh giá công nhận phòng xét nghiệm...