Tag Archives: Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ tán huyết đến kết quả xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa máu