Lưu trữ thẻ: Xây dựng ISO 15189

Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012 là bộ tiêu chuẩn Quốc tế về hệ thống QLCL của [...]

Văn phòng AOSC đánh giá Trung tâm Xét nghiệm – PK Đa khoa Sao Mai theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Trong 2 ngày 10-11 tháng 07 năm 2019 tại Trung tâm Xét nghiệm – Phòng [...]