Lưu trữ thẻ: vận hành 2429

Hướng dẫn chi tiết sử dụng bộ tài liệu hỗ trợ xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429

I. GIỚI THIỆU 1. Giới thiệu chung Quyết định số 2429/QĐ-BYT – Tiêu chí đánh [...]

1 Các bình luận

6 yếu tố quan trọng để duy trì được hệ thống QLCL xét nghiệm

Việc xây dựng được hệ thống QLCL xét nghiệm đã là việc khó khăn với [...]