Lưu trữ thẻ: Tập huấn xác định tần xuất thực hiện nội kiểm qua khoảng phân tích (liên tục và theo mẻ) và lựa chọn quy tắc QC