Lưu trữ thẻ: Six sigma

Mô hình cải tiến 6 Sigma theo các bước DMAIC

MÔ HÌNH CẢI TIẾN 6 SIGMA THEO CÁC BƯỚC DMAIC Đã từng có nhiều mô [...]

Đánh giá chất lượng của PXN bằng công cụ Six Sigma.

Đánh giá chất lượng của PXN bằng công cụ Six Sigma. Thuật ngữ được sử [...]

Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QUANGLAB-IQC- Một số tính năng mới cập nhật với phiên bản 3.0

QUANGLAB-IQC là một phần mềm được thiết kế nhằm kiểm soát chất lượng nội kiểm [...]

2 Các bình luận