Tag Archives: hành động phòng ngừa

Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu của hồ sơ “Hành động phòng ngừa” theo 2429

Tiếp theo bài viết về hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của hồ [...]

1 Comment

Hiểu đúng về sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa trong PXN

Sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa là những [...]

Hướng dẫn thực hiện 6 tiêu chí về sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa theo 2429

Sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa là nhóm [...]

1 Comment