Lưu trữ thẻ: Độ chính xác

Hướng dẫn tiến hành xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm theo quyết định 2429

Quyết định 2429 được Bộ Y tế ban hành năm 2017. Khi quyết định này [...]

9 Các bình luận

Các thông số cần thực hiện khi xác nhận giá trị sử dụng phương pháp định tính

Theo quy định trong ISO 1589:2012 và Quyết định 2429 thì các phương pháp xét [...]