Tài liệu PXN Y tế

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1 Tạp chí hội hóa sinh y học việt nam lần thứ 23 1 Download
2 Quyết định 6858/QĐ-BYT Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2.0/2016 Download
3 Quyết định 3148/QĐ-BYT Ban hành danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm 1.0/2017 Download
4 Quyết định 2429/QĐ-BYT Ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học 1.0/2017 Download
5 Quyết định 316/QĐ-TTg Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025 1.0/2016 Download
6 Thông tư 01/2013/TT-BYT – Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 1.0/2013 Download
7 Quyết định 5530/QĐ-BYT Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong xét nghiệm 1.0/2015 Download
8 Yêu cầu bổ sung đánh giá phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189:2012 3.0/2016 Download
9 TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) 1.0/2014 Download
Liên hệ ngay