Tài liệu đào tạo

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1 Yêu cầu bổ sung đánh giá phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189:2012 3.0/2016 Download
2 TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) 1.0/2014 Download