Tài liệu công nghệ

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1 Catalog máy EasyReader+ 2017 Download
2 Assayed Chemistry Premium Plus Control (Nội kiểm hóa sinh) 1.0 Download
3 Haematology Control – Lot No. QC27110801, QC27110802, QC27110803 2018-01-05 Download
Liên hệ ngay