Giới thiệu phần mềm quản lý mẫu thử nghiệm SM-LAB17025

5/5 - (9 bình chọn)

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẪU THỬ NGHIỆM SM-LAB17025

Chú ý!!!: Hiện chúng tôi đã có bản nâng cấp của phần mềm lên phiên bản 2.0 với rất nhiều tính năng mới. Nếu bạn có nhu cầu, hay tham khảo tại đây: https://chatluongxetnghiem.com/gioi-thieu-phan-mem-quan-ly-mau-thu-nghiem-iso-17025-v2-0/

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm quản lý mẫu cho phòng thử nghiệm ISO 17025 (SM-LAB17025) dùng để quản lý luồng đi của mẫu thử nghiệm từ khi tiếp nhận đơn hàng đến khi trả kết quả cho khách hàng.

Phần mềm hoạt động trên nền tảng Online hoặc mạng LAN giúp thuận tiện trong quá trình quản lý và vận hành.

1. Phần mềm được xây dựng gồm 2 phần:

+ Phần Back End (luồng xử lý công việc) sử dụng ngôn ngữ lập trình Golang

+ Phần Front end (giao diện người dùng) sử dụng ngôn ngữ lập trình C#

2. Mô hình tổng quát hoạt động của phần mềm:

3. Các tính năng chính:

– Tạo và quản lý thông tin đơn vị, thông tin phòng thử nghiệm

– Tạo và quản lý thông tin khách hàng

– Tạo và quản lý các đơn hàng, các yêu cầu thử nghiệm

– Tiếp nhận đơn hàng, phân công thử nghiệm, duyệt kết quả thử nghiệm và trả kết quả khách hàng.

4. Yêu cầu cấu hình hoạt động:

– Processor: 2 GHz hoặc cao hơn

– Operating System: Windows 7 32 hoặc 64-bit trở lên

– Memory: 2GB trở lên

– Hard Drive: 20GB trở lên

– Internet Connection: Kết nối băng thông rộng hoặc mạng LAN (máy chủ nội bộ)

II. CHI TIẾT PHẦN MỀM

1. Tài khoản Quản trị (Admin)

– Giao diện chính của phần mềm:

– Giao diện tài khoản quản trị (Admin)

Ở tài khoản quản trị có 5 tab chức năng sau:

1.1. Tab phòng ban

1.1.1. Sửa tên công ty (đơn vị):

Ở đây cho phép nhập tên đơn vị, số điện thoại của đơn vị, email chung của đơn vị và địa chỉ đơn vị. Các thông tin này sẽ được dùng trong các phiếu yêu cầu kiểm nghiệm và phiếu trả kết quả kiểm nghiệm.

1.1.2. Tạo mới các phòng chức năng

Có thể tạo các phòng chức năng như: Phòng nhận mẫu, phòng kiểm nghiệm Hóa, kiểm nghiệm Vi sinh….Có thể nhập mới hoặc sửa lại tên và địa chỉ của phòng ban

1.2 Tab nhân viên:

– Tại tab này cho phép tạo mới hoặc sửa thông tin của tất cả các nhân viên.

– Để tạo mới 1 nhân viên → bấm vào nút Tạo mới:

Hộp thoại mới hiện ra → Nhập các thông tin của nhân viên gồm: Họ và tên, số điện thoại, email, phòng phụ trách/làm việc, chức vụ, quyền truy xuất thông tin.

Mật khẩu và tên đăng nhập sẽ được tạo tự động (sau này nhân viên có quyền đổi mật khẩu sau).

Quyền truy xuất thông tin có thể lựa chọn các chức danh như: Admin, quản lý, trưởng phòng kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật, nhân viên tiếp nhận mẫu.

– Để sửa thông tin của 1 nhân viên bấm vào nút sửa tương ứng với tên của nhân viên.

1.3. Tab Mẫu

– Tab này cho phép thêm mới hoặc sửa các loại mẫu (nền mẫu) kiểm nghiệm.

– Để tạo mới mẫu → bấm vào nút Tạo mới:

Hộp thoại mới hiện ra → Nhập tên mẫu sau đó bấm Lưu.

– Để sửa thông của mẫu bấm vào nút sửa tương ứng với tên mẫu.

1.4. Tab chỉ tiêu

– Tại tab này cho phép Tạo mới hoặc sửa các chỉ tiêu kiểm nghiệm.

– Để tạo mới chỉ tiêu → bấm vào nút Tạo mới:

Hộp thoại mới hiện ra → Nhập tên chỉ tiêu, đơn vị tính, phòng phụ trách (phòng thực hiện xét nghiệm chỉ tiêu đó) sau đó bấm Lưu.

– Để sửa thông của chỉ tiêu bấm vào nút sửa tương ứng với tên chỉ tiêu.

1.5. Tab phương pháp

– Tại tab này cho phép Tạo mới hoặc sửa các phương pháp kiểm nghiệm.

– Để tạo mới phương pháp → bấm vào nút Tạo mới:

Hộp thoại mới hiện ra → Chọn Loại mẫu (có sẵn từ bước trước), Tên chỉ tiêu (có sẵn từ bước trước), nhập mã phương pháp của chỉ tiêu, Nhập ngưỡng (giới hạn cho phép) và Giá tiền sau đó bấm Lưu.

– Để sửa thông của phương pháp bấm vào nút sửa tương ứng với tên phương pháp.

2. Tài khoản Nhân viên tiếp nhận đơn hàng (phòng khách hàng)

Đây là tài khoản dành cho nhân viên tiếp nhận đơn hàng và trả kết quả kiểm nghiệm cho khách hàng.

Ở tài khoản này có 3 Tab chức năng chính: Khách hàng, Đơn hàng, Đơn mẫu

2.1. Tab khách hàng

– Tab này cho phép tạo các khách hàng mới, sửa thông tin khách hàngTạo đơn hàng cho khách hàng.

– Để tạo khách hàng mới → bấm vào nút Tạo mới:

Hộp thoại mới hiện ra → Nhập Họ và tên khách hàng, điện thoại của khách hàng, email của khách hàng, Đơn vị (công ty) của khách hàng và địa chỉ.

– Để sửa thông của khách hàng bấm vào nút sửa tương ứng với tên khách hàng.

– Để tạo đơn hàng cho khách hàng đã có thông tin bấm vào nút +Tạo đơn hàng tương ứng với tên khách hàng. Khi bấm vào nút +Tạo đơn hàng 1 hộp thoại xuất hiện:

Ở hộp thoại này cần nhập các thông tin cơ bản sau:

+ Tên đơn hàng: Tên đơn kiểm nghiệm

+ Ngày tạo đơn, ngày hẹn trả kết quả

+ Hình thức trả kết quả

+ Phương pháp xử lý sau phân tích

Sau khi nhập hết các thông tin cơ bản sẽ chuyển sang nhập Mẫu. Có thể thêm từng mẫu riêng lẻ hoặc thêm mẫu nhanh.

Để thêm mẫu riêng lẻ bấm vào nút + Thêm mẫu, 1 hộp thoại xuất hiện:

Tại đây chọn tên mẫu (các mẫu này là có sẵn do tài khoản Admin đã tạo ra). Khối lượng mẫu, nhiệt độ bảo quản sau đó bấm Lưu.

Sau khi thêm mẫu sẽ tiếp tục chọn chỉ tiêu phân tích cho mẫu đó bằng cách bấm chọn nút Thêm chỉ tiêu. 1 hộp thoại xuất hiện:

Tại hộp thoại này Chọn loại mẫu, chỉ tiêu phân tích, phương pháp phân tích, nơi thực hiện và giá tiền.

+ Mẫu: Chọn các mẫu có sẵn

+ Chỉ tiêu: Chọn lần lượt từng chỉ tiêu cần kiểm nghiệm cho mẫu.

+ Phương pháp: Chọn phương pháp phù hợp với chỉ tiêu.

+ Nơi thực hiện: Tự động điền (có thể sửa).

+ Giá tiền: Tự động điền (có thể sửa).

Sau khi nhập xong bấm Lưu để lưu đơn hàng lại.

Sau khi bấm lưu sẽ xuất hiện 2 nút mới là Gửi yêu cầuXuất yêu cầu. Nút Gửi yêu cầu sẽ dùng để chuyển đơn hàng tới các phòng thử nghiệm, nút Xuất yêu cầu sẽ xuất ra file word phiếu yêu cầu kiểm nghiệm trả khách hàng.

Ngoài ra để nhập nhanh đơn hàng với các mẫu và chỉ tiêu kiểm nghiệm giống nhau và sẵn có. Để nhập nhanh → bấm nút thêm mẫu nhanh. 1 hộp thoại xuất hiện, chọn đơn mẫu và bấm lưu.

Tất cả chỉ tiêu kiểm nghiệm sẽ được thêm ngay 1 lượt

Để thêm mẫu nhanh kiểu này cần tạo sẵn các đơn mẫu trong tab đơn mẫu.

2.2. Tab đơn hàng

Tab này cho phép theo dõi số lượng cũng như tình trạng của các đơn hàng.

Tại tab này cho biết số lượng cũng như tình trạng của từng đơn hàng.

– Những đơn hàng đã có đầy đủ thông tin về loại mẫu, chỉ tiêu kiểm nghiệm nhưng chưa chuyển yêu cầu về phòng phân tích thì ở trạng thái “Đã tiếp nhận”.

– Những đơn hàng đã chuyển yêu cầu kiểm nghiệm về các phòng phân tích thì sẽ ở trạng thái “Đã gửi yêu cầu”

– Những đơn hàng đã có đủ kết quả nhưng chưa trả khách hàng sẽ ở trạng thái “Đã hoàn thành”

– Những đơn hàng đã trả kết quả khách hàng sẽ ở trạng thái “Đã trả khách hàng”

– Có thể bấm vào nút Chi tiết để xem các thông tin chi tiết thêm cho đơn hàng.

– Ngoài ra có thể tìm kiếm các đơn hàng đã và đang thực hiện

– Sau khi đơn hàng đã có đủ kết quả (ở trạng thái “Đã hoàn thành”) cho phép xuất kết quả ra bản word theo mẫu để trả cho khách hàng.

2.3. Tab đơn mẫu:

Tab này cho phép tạo các đơn hàng mẫu để nhập nhanh. Để thêm 1 đơn mẫu bấm vào nút Tạo mới. 1 hộp thoại xuất hiện:

Tại đây nhập thông tin cho các đơn mẫu như tên đơn hàng mẫu, tên mẫu, chỉ tiêu phân tích.

Sau khi tạo xong bấm Lưu. Các đơn mẫu này sẽ dùng để nhập nhanh trong phần tạo đơn hàng.

3. Tài khoản trưởng phòng thí nghiệm

Đây là tài khoản dành cho trưởng phòng/phụ trách phòng kỹ thuật. Tài khoản này sẽ có tính năng phân công chỉ tiêu phân tích cho nhân viên và duyệt kết quả phân tích từ nhân viên trước khi đẩy trả kết quả về phòng trả kết quả khách hàng.

Tại giao diện của tài khoản sẽ xuất hiện các đơn hàng liên quan đến phòng phụ trách. Bao gồm:

Tên đơn hàng, tên khách hàng, ngày tạo đơn, hạn trả kết quả, tình trạng đơn hàng, hành động.

Trong đó cột “Tình trạng” cho biết đơn hàng đã kiểm nghiệm xong hay chưa kiểm nghiệm xong. Với các đơn hàng mới, tài khoản trưởng phòng sẽ bấm Chi tiết để xem cụ thể đơn hàng và phân công công việc cho nhân viên.

Sau khi bấm vào Chi tiết, hộp thoại mới xuất hiện.

– Tại đây trưởng phòng sẽ bấm vào Phân công để phân công từng chỉ tiêu cụ thể cho nhân viên thực hiện.

– Sau khi phân công sẽ bấm lưu.

– Các chỉ tiêu cần kiểm nghiệm sẽ đẩy về tài khoản của từng nhân viên.

– Chờ nhân viên phân tích xong sẽ đẩy trả kết quả. Lúc này, trưởng phòng sẽ duyệt kết quả:

+ Chấp nhận kết quả bấm “Phê duyệt”

+ Không chấp nhận kết quả bấm “Từ chối”, lúc này chỉ định sẽ đẩy lại về cho nhân viên để nhân viên thực hiện lại.

4. Tài khoản Nhân viên

Tài khoản nhân viên sẽ xem các đơn hàng và tình trạng đơn hàng. Với các đơn hàng chưa có kết quả hay chưa được duyệt kết quả sẽ ở trạng thái “Đã gửi yêu cầu”. Nhân viên bấm vào “Chi tiết” để xem cụ thể:

Tại đây nhân viên sẽ nhập các kết quả phân tích hoặc sửa đổi kết quả phân tích (chỉ được sửa kết quả khi trưởng phòng chưa duyệt). Sau khi nhập xong bấm lưu để đẩy kết quả về trưởng phòng.

Hoàn tất quá trình thử nghiệm!

Trên đây là giới thiệu tổng quan cũng như các tính năng chi tiết của phần mềm quản lý mẫu thử nghiệm SM-LAB17025. Phần mềm được thiết kế phù hợp để quản lý các mẫu thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025.

Chi tiết file giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm các bạn có thể tải ở đây:

https://tinyurl.com/3nct7nr2

Nến phòng thí nghiệm của bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm này, vui lòng liên hệ:

Cao Văn Tuyến/ 0913.334.212 – 0978.336.115.

Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.

Email: chatluongxetnghiem@gmail.com

2 những suy nghĩ trên “Giới thiệu phần mềm quản lý mẫu thử nghiệm SM-LAB17025

  1. Lê Kim Yến nói:

    Hi TuyenLab,
    Tôi muốn xin bộ tài liệu Cách chép các biểu mẫu của hồ sơ Trong xét nghiệm – Phần xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm. Không biết bộ tài liệu này có chia sẻ cho bên ngoài không ah? Cảm ơn TuyenLab rất nhiều ah.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.