Tác giả: quanglab

Đánh giá chất lượng của PXN bằng công cụ Six Sigma.

Đánh giá chất lượng của PXN bằng công cụ Six Sigma. Thuật ngữ được sử dụng lần đầu   tiên trong bài báo cáo Hóa sinh năm 2000 bởi David...
Liên hệ ngay